எங்களை அழைக்கவும் +86-13805862692
எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பு contact@ideamage.com
வீடு > எங்களை பற்றி>நிறà¯à®µà®©à®®®à¯ பதிவ௮¿à®µà¯®®à¯¯ ®® ¤à®¤à¯

நிறà¯à®µà®©à®®®à¯ பதிவ௮¿à®µà¯®®à¯¯ ®® ¤à®¤à¯

à®à®à®¿à®¯à®¾à®®à¯à®à¯ à®à®©à¯à®ªà®¤à¯  ¯ à®à®±à¯à®ªà®¤à¯à®¤à®¿à®¯à®¾à®³à®°à¯, ¤à®¯à®¾à®°à®¿à®ªà¯à®ªà®¿à®²à¯ நிபà¯à®£ à¯à®µà®®à¯ பà¯à®±à¯à®±à®¤à¯à®µà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®± தளபாà®à®  ®¯, மர விளà®à¯à®à¯à®à®³à¯, à®à®°à¯à®®à¯à®ªà¯ விளà®à¯à®à¯à® ¯®, தà¯à®à¯à® விளà®à¯à®à¯à®à®³à¯, à®à¯à®°à®¿à®¯ விளà®à¯à®à¯à®à®³à¯, தà¯à®à¯à®à®ªà¯ பà®à¯à®à¯à®à¯, à®®à¯à®¤à®²à®¿à®¯à®©

à®à®à®¿à®¯à®¾à®®à¯à®à¯ நிறà¯à®ªà® ®®®®ªà®ªà¯ à¯à®à®¤à®¿à®²à®¿à®°à¯à®¨à¯à®¤à¯, வà¯à®¿³ï® பà¯à®± தயாரிபà¯à®ªà¯à®à®³à®±® à®±à¯à®®à¯ வà¯à®³à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®± மற ம௠à®à¯à®à¯ தà¯à®à®°à¯à®ªà®¾à®®© à® ±± ¤à®¯à®¾à®°à®¿à®ªà¯à®ªà¯à®à®³à®¿à®©à¯ à®à®à®¯¯ à®à¯à®à®¿, à®®à¯à®®à¯à®ªà®¾à®à¯ மற౮ற ம௠à®à®±à¯à®ªà®¤à¯à®¤à®¿à®à¯à®à¯ à® ï ®ªà¯à®ªà®£à®¿à®à¯à®à®ªà¯à®ªà®à¯à® à® ®®ä ¯à®´à®¿à®²à¯à®¤à¯à®±à¯ நிறà¯à®µà®© ®® à¯à®®à¯.

x

à®à®à®¿à®¯à®¾à®®à¯à®à®¿à®©à¯ தà¯à®´à®¿à®± à®à®¾à®²à¯ à®®à¯à®¤à®©à¯à®®à¯à®¯à®¾à®³± ®ªà¯à®ªà¯à®± தயாரிபà¯à®ªà¯à®à®®ï© à®à®±à¯à®ªà®¤à¯à®¤à®¿à®à¯à®à¯ à®à®°à¯ ®à® ªà®£à®¿à®à¯à®à®ªà¯à®ªà®à¯à®à¯à®³à¯à®¤, தில௠à®à®¾à®±à¯à®±à¯ மணிà®à®®³ê, ®±à®µà¯ தà¯à®µà®©à®à¯à®à®³à¯, வà¯à® ®®®®® ªà¯à®± விளà®à¯à®à¯à®à®³à¯ மறற ®à¯ பிற தà¯à®à¯à® பà¯à®°à¯à®à®³ ¯ பà¯à®©à¯à®±à®µà¯ à®à®à®à¯à®à¯à®®à¯.

தà¯à®´à®¿à®±à¯à®à®¾à®²à¯ à®®à¯à®´à¯à® ®®® ®à®¾à® BSCI à®à®¾à®©à¯à®±à®³à®¿à®à¯à®à®ªà¯à® தà¯, Sedex à®à®©à¯ à®à®±à¯à®ªà¯à®ªà®¿à®©à®°à®®®®¾ ளà¯à®³à®¤à¯, à®®à¯à®²à¯à®®à¯ Argos, ICA, Kaufland, MGB, Tschibo ±®®®®®® à®±à¯à®®à¯ Walmart பà¯à®©à¯à®± வாà®à®¿à®à®¯ ®¯à®¾à®³à®°à¯à®à®³à¯à®à¯à®à®¾à®© à®à®¯à®®®à®¯à®® ளà¯à®¯à¯à®®à¯ à®®à¯à®±à¯à®à¯à®£à¯à ³à¯à®³à®¤à¯.

x

x

x

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy